کنترلر Radonix PC100

  قابلیت کنترل سرعت و جهت حرکت  قابلیت تنظیم شتاب و سقف سرعت  مناسب برای دستگاه های راسته بر  راه اندازی استپرموتور و سروموتور  کانکتور خروجی محور منطبق با RadonixPC ورودی های ایزوله شده با اپتوکوپلر

 

  • قابلیت کنترل سرعت و جهت حرکت
  •  قابلیت تنظیم شتاب و سقف سرعت
  •  مناسب برای دستگاه های راسته بر
  •  راه اندازی استپرموتور و سروموتور
  •  کانکتور خروجی محور منطبق با RadonixPC
  • ورودی های ایزوله شده با اپتوکوپلر